ÖSF info


Hej salsavänner!
Välkomna till årsmöte i Östergötlands salsaförening i Linköping den 29/5 kl 20:00.

2 workshops med Lisa Janbell
Arrangör: Flamingo Crossing
Datum: 2011-10-23, söndag
ÖSF-RABATT: 50KR Du som är medlem i Östergötlands Salsaförening får 50kr rabatt under denna dag! Tag med och visa ditt medlemskort på plats.

Afrocuban Mix - 11.00-13.00
Här serverar Lisa en mix av steg från olika “Bailes Folklorico” dvs afrokubanska danser. Afrokubansk dans är ett samlingsbegrepp för de kraftfulla danser och rytmer som slavarna förde med sig till Kuba från Afrika, framförallt från Yerouba-land (nuvarande Nigeria) och från Kongo. Hit räknas också rumban, som utvecklats på Kuba starkt influerad av de rituella afrikanska danserna. Yerouba-danserna är tätt kopplade till Santeria-religionen vars olika “orichas” - helgon/gudar - karaktäriseras i dansen.

Cuban Salsa Suelto - 14.00-16.00
Jordnära gungande kubansk salsa i het koreografi! Hitta din egen stil och uttryck i kubansk salsa!
Lisa ger oss en koreografi med salsa mixat med sköna moves och mycket sväng.
Ordet salsa betyder ju på spanska “mix” eller “röra” och dansen har (enligt kubanerna själva) sina rötter i de kubanska danserna “son” (salsans pappa), och “rumba” (salsans mamma). Den kubanska salsan lärs inte ut på danshögskolor utan är mer en “dans från gatan” som ständigt utvecklas och dansas mer eller mindre av alla på Kuba - på klubb, hemma eller varför inte på trottoaren?

Pris: 250kr (student 200kr). Gå båda Lisas workshops för 400kr!
Lokal: Flamingo Crossing

ANMÄLAN: Görs online SENAST ONSDAG 19 OKT, se www.dansarna.se
DROP-IN är möjlig i mån av plats

Förhandsbetalning är möjlig t o m torsdag 20 okt till Flamingo Crossing bankgiro 654-9984 (Swedbank),
sedan är det endast kontant betalning på plats som gäller.

ÖSF styrelse för 2011 är nu vald.

  Kristina Sorovetnik - Ordf.
  Natalia Iarochenko- Vice ordf.
  Gunnar Svärd - Ledamot
  Pia Lotvedt - Ledamot
  Lana Löfstrand- Kassör
  Sara Mörtberg - Suppleant.
  Björn Löfstrand - Suppleant.

Till valberedningen valdes Johan Sowa som sammankallande samt Eduardo Llanos, Jennifer Ullbrand som ledamöter.

Hej alla ÖSF medlemmar,

Nu är det dags att förnya medlemskapet i föreningen. Enklast gör man det genom att sätta in 100:-SEK på postgiro 116800-4. Märk inbetalningen med ditt namn och din e-postadress samt telefon. Du erhåller sedan ett medlemskort på nästa salsaaktivitet, visa gärna upp inbetalningskvitto. Utskrift av betalningsuppdrag från Internetbank går också bra.

/Kassör i ÖSF, Lana Löfstrand

Medlemskap i Östergötlands salsaförening kan nu tecknas hos både kassör (Lana Löfstrand) och hos Sami på L’Orient. Priset är samma - 100 SEK för 2010. Läs mer om medlemsförmåner på Become a member.

You can become a member of Östergötlands salsaförening by contacting either Lana Löfstrand or Sami at L’Orient. Price is the same - 100 SEK for 2010. Read more about membership at Become a member.

/Lana

Hello all,

Some important info regarding the Susana Montero Event! First, the weekend has focus on ladies, but the last workshop on Saturday is a spinning class (veeeery useful for the guys as well) and the two workshops on Sunday are partnerwork - we need you there guys!

The workshop will start att 11:00 on Saturday, not as announced 10:45. This is due to connections from Norrköping. We will remind you of this in an email when we come closer to the event.

We have decided to go all in at the Salsa Party at Harrys on Friday, the day before the Workshop. There will be no other salsa parties that weekend.

Finally - you have to pay your attendence fee (if you haven’t already) to get you application valid. Do this ASAP.

Salsa hugs from your Workshop Provider - Predrag :-)

P.S. There is still a large unbalance on the Partnerwork Sessions - c’mon guys, there are ladies waiting for you!

Styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2005. Den foreslåede medlemsavgift före 2005 är 100 kr.

Intäkter

Medlemsavgifter 13,800.00 (130*100 + 10*80)kr
Aktiviteter
Praktikor 3,000.00
Räntor 0.00 (*)
Övrigt 0.00
Summa intäktar 16,800.00

Utgifter

Administrering
Postgiro 800.00
Kontorsmaterial 150.00 medlemskort
Webbsida 700.00
Aktivitetor
Praktikor 6,000.00 hyror
Workshops + Fester 5,000.00 pengar föreningen kan gå i god för.
Övrigt 1,000.00 oförutsedda utgifter
Summa utgifter 13,650.00
Förändringsdifferens 2005 + 3,150.00

(*) Årsmötet och kommande styrelsen bör överväga åtaganden för att förvalta föreningens medel med hänsyn till ränteintäkter då föreningens likviditet ökat. PG ger ingen ränta.

Behållning efter avslutat verksamhetsår 2005

Ingående balans för verksamhetsåret 12,727.00
Behållningen efter avslutat verksamhetsår 3,150.00
Summa 15,877.00

Östergötlands salsaförening

Årets första händelse kopplad till Östergötlands salsaförening var årsmötet som hölls 24 januari på Globenteatern i Linköping. Efter mötet hölls en salsapractica.

Östergötlands salsaförening har under året 2004 haft 21 practicas. Nio av dessa har varit på Hemgården i Norrköping och tolv på Globenteatern i Linköping. Dessa practicas har lockat fler och fler medlemmar. Instruktören har vanligtvis varit Michael Akinde.

Under året har föreningen hjälpt till att anordna två salsaworkshops. Dessa har i huvudsak skett under ledning av Robert Blomgran, Hanna Julinder och Gunnar Cedersund.

Föreningen har även bedrivit verksamhet på Studenternas Hus i Norrköping två kvällar under året.

Under våren och tidig sommar fick föreningen glädjen att samarbeta med nattklubben Platå i Linköping. Tre salsakvällar anordnades, vilka var mycket lyckade. Tyvärr kunde verksamheten inte fortsätta där, då nattklubben skulle renoveras.

Årets salsasommarfest hölls på nattklubben Harrys i Linköping, där föreningens medlemmar blev erbjudna middag och salsa.

Under hösten arrangerade föreningen en resa till Stockholm och salsaklubben La Isla. Resan skedde i huvudsak under ledning av Gunnar Cedersund.

I december fick föreningen uppleva en av årets största salsahändelser. Predrag och Mirjana Pucar (föreningens medlemmar) anordnade en salsafest med bandet Hatuey på Globenteatern i Linköping. Många salsaälskare gästade Linköping och flera andra salsaföreningar från andra städer i Sverige gästade oss. Östergötlands salsaförening försäkrade arrangörerna genom att täcka eventuella förluster (max 5 000 kr). Kvällen gick med vinst.

Östergötlands salsaförenings verksamhetsår avslutades med den traditionella julfesten som hölls på Globenteater i Linköping.

Linda Strand
Sekreterare

There is unfortunately a problem with the mailing list, which has prevented this e-mail from being sent out.

Please note that the Salsaförenings General Assembly 2005 (Salsaförenings Årsmöte) has been finally booked for Saturday January 29, 2005 at Globen in Linköping, from 17:00 to 20:00.

More details (agenda and budget) will follow before the 29th.

Tidpunkt: Mötet ägde rum år 2004, den 24 januari, kl 14 - 17.
Plats: Mötet ägde rum i Globenteatern i Linköping

Närvarande vid mötet:
Jakob Bjerkemo
Maria Haglund
Linda Strand
Gaston Orostica
Andreas Daitey
Michael Akinde
Sandra Scott
Robert Blomgran
Gunnar Midbrod
Marian Karlson

1) Mötets öppnande:
Michael hälsar alla närvarande välkomna till mötet.

2) Frågan om mötets behöriga utlysande:
Michael förklarar att mötet inte utlysts på korrekt sätt då det står i stadgarna att så ska göras 3 veckor innan årsmötet hålls. Förkommande möte utlystes 2 ½ vecka innan planerat datum. Detta kan komma att innebär att mötet ogiltigförklaras om någon medlem kräver det. Ingen närvarande vid detta tillfälle ansåg detta nödvändigt…

3) Justering av röstlängd:
Kontroll av röstlängd: alla närvarande var medlemmar och hade således mandat att rösta.

4) Val av mötesordförande och mötessekreterare:
Till ordförande valdes Jacob och till sekreterare valdes Maria.

5) Val av justerare:
Till justerare valdes Gaston och Linda.

6) Fastställande av dagordningen:
Den föreslagna dagordningen godkändes.

7) Styrelsens verksamhetsberättelse:
Michael redogjorde för hur målen för föreningen sett ut under det gångna året och hur dessa också efterlevts; praktikor och workshops har hållits i den utsträckning som föreningen föresatt sig. Praktikorna och workshops hölls till en början främst i Linköping men efter sommaren kom verksamheten även igång i Norrköping. Fester har också anordnats.

Michael redogör även för kommande års planering av aktiviteter:
• Att anordna praktikor i Linköping och Norrköping.
• I Norrköping har Studiefrämjandet och Folkuniversitetet visat sitt stöd för verksamheten genom att ge reducerat pris, till våra medlemmar, på de kurser som Studiefrämjandet själva anordnar. Studieförbunden i Linköping har däremot inte visat något motsvarande intresse. Detta är någonting föreningen har att arbeta vidare med.
• Att antalet medlemmar ökar till 150 personer.
• Att det hålls 2 praktikor i månaden i både Linköping och Norrköping.
• Att 2 workshops kommer att hållas under kommande år.
• Att anordna en sommarfest och en julfest.

8) Revisionsberättelse:
Se separat bilaga

9) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen:
Beslut om styrelsens ansvarsfrihet tas. Resultat och balansräkning godtas. Revisorn anser att styrelsen på ett tillfredställande sätt bedrivit sin verksamhet.

10) Beslut om medlemsavgift:
Olika förslag diskuteras. Ett förslag som lades fram var att höja medlemsavgiften till 150kr. På så sätt skulle föreningen få bättre ekonomi och större rörlighet i att anordna aktiviteter, till exempel att kunna hyra in lärare från andra orter eller anordna en konsert.
Ett annat förslag var att behålla medlemsavgiften på 100kr. Argumenten för detta förslag löd att föreningen bör arbeta för att få så många nya medlemmar som möjligt samt att ge de medlemmar vi har så mycket som möjligt och på detta sätt bygga upp och stödja den salsakultur som är på framväxt.
Beslut togs om att behålla medlemsavgiften på 100kr och att de som blir medlemmar efter den 1:a oktober betalar ett reducerat pris på 80kr.

11) Val av ny styrelse:
Ordförande: Micael Akinde
Vice ordförande: Jacob Bjerkemo
Kassör: Andreas Daitey
Ledamot: Linda Strand
Ledamot: Sandra Scott
Suppleant: Gaston Orostica
Suppleant: Gunnar Cedersund

12) Val av revisor samt revisorssuppleant:
Revisor: Marian Karlson
Revisor suppleant: Petra Ihreskog

13) Eventuella förslag och frågor från styrelse och medlemmar:
Inga framfördes.

14) Övriga frågor:
• Website: Michael finansierade den website som föreningen har idag. Beslut togs om att han kommer att ersättas för detta utlägg. En fråga som diskuterades var hur denna hemsida ska användas. Enighet rådde för förslaget att hemsidan ska fungera som en salsaguide där alla evenemang som kommer till vår kännedom läggs ut och där samtliga skolor och lärare finns exponerade. De lärare och skolor som är intresserade av att samarbeta med oss, och som ger våra medlemmar rabatt, kommer där att markeras extra, så att besökare även får denna typ av information.

• Salsaetik: En diskussion fördes kring huruvida föreningen har ett ansvar för det salsaklimat som råder på de aktiviteter som vi arrangerar. Enighet rådde kring att föreningen har ett ansvar att främja för att det skapas en positiv och öppen salsakultur, där nya personer välkomnas att delta.

• Beslut togs om att styrelsen har mandat att bestämma huruvida praktikorna ska vara gratis eller inte.

• Ca 15% av föreningens intäkter under året bör sparas, och disponering och planeringen för föreningens utgifter bör göras därefter.

Styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2004. Den foreslåede medlemsavgift före 2004 är 150 kr.

Intäkter

Medlemsavgifter 13,600.00 (80*150 + 20*80)kr
Aktivitetor
Praktikor 2,000.00
Workshops 5,000.00
Räntor 50.00
Övrigt 0.00
Summa intäktar 23,650.00

Utgifter

Administrering
Postgiro 800.00
Kontorsmaterial 150.00
Webbsida 1,600.00
Aktivitetor
Praktikor 6,000.00
Workshops 8,500.00 (6,900 - instruktör hyr)
Fester 2,500.00
Övrigt 1,000.00
Summa utgifter 20,550.00
Förändringsdifferens 2004 + 3,100.00

*) Innefattar ett belopp som kan komma att betraktas som en skuld (1 175 kr).

Behållning efter avslutat verksamhetsår 2004

Ingående balans för verksamhetsåret 4,859.00
Ingående balans för verksamhetsåret 3,100.00
Summa 7,959.00

Bokslut för Östergötlands Salsaförening verksamhetsåret 2003.

Ingående balans

Aktuella konton
Kasssa 0.00
Postgiro 0.00

Inkomster

Aktiviteter
Medlemsavgifter (92 st) 9,200.00
Praktikor 3,130.00
Workshops 320.00
Fester
Sommarfest 2,780.00
Julfest 240.00
Övrigt 0.00
Gåvor
- Inga gåvor - 0.00
Summa 15,670.00

Utgifter

Administrering
Postgiro 808.00
Kontorsmaterial 376.50
Webbsida Se skulder*
Aktiviteter
Praktikor 5,400.00
Workshops 1,770.00
Fester
Sommarfest 2,293.00
Julfest 0.00
Årsmöte 163.50
Övrigt 0.00
Summa 10,811.00

*) Detta är en utgift ordföranden i föreningen lagt ut – summa är ämnad att åtgäldas om föreningen anser sig ha råd med den utgiften för verksamhetsåret 2003 (se skulder).

Forändring

Utgifter -10,811.00
Inkomster +15,670.00
Förändringsdifferens för 2003 +4,859.00

Behållning vid årets slut

Ingående balans 0.00
Förändringsdifferensen +4,859.00
Summa 4,859.00

Fördelning över aktuella konton

Kassa 3,440.00
Postgirokonto 1,419.00

Skulder

Utgifter för websida * 1,175.00
Behålnning med hänsyn till skuld: 3,684.00

*) Detta är en utgift ordföranden i föreningen lagt ut – summa är ämnad att åtgäldas om föreningen anser sig ha råd med den utgiften för verksamhetsåret 2003.

Fodringar

- Inga fodringer - 0.00

Linköping den 17 januari 2004 – Andreas Daitey

Föreningens kassör under verksamhetsåret 2003.

Hej alla medlemmar i östergötlands salsaförening!

Det är dax för föreningens andra årsmöte!

Globenteatern på snickaregatan 2 (där sedvanliga praktikor brukar hållas - IOGT-NTO’s lokal) är bokad den 24/1. Kl 14 är den avsatta tiden för mötets öppnande.

Frågor som bland annat kommer att tas upp på agendan:
—–
Verksamhetsberättelsen
Bokslut
Val av ny styrelse

Medlemsavgiften
Kutym vid praktikor - då det vid ett par tillfällen uttryckts besvikelse över dessa.
Aktivitets mål - refltktera över vad som kan förbättras eller tillkomma.

Se över våra stadgar - eventuell korrektion
—–

Övriga frågor kan mailas till Michael eller Andreas.

I löbet af Sommeren har Helena Bergius fratrådt Salsaförenings styrelse, idet hun har färdiggjort hendes studier og flyttet til Piteå i Nord Sverige.

Vi vil fra Styrelsens side rette en tak til Helena for alt den arbejde hun har gjort for föreningen, ikke mindst under den tid hvor förening blev grundlagt. Vi önsker hende alt muligt held og lykke oppe nordpå, og håber at hun på et tidspunkt vender tilbage til Östergötland.

Linda Strand (fhv. Suppleant) går ind som nyt styrelsesmedlem i henhold til §8 i stadgarne. Linda har väret meget aktiv under foråret i Salsaföreningens arbejde, hvor hun bl.a., stod som arrangör for Salsaförenings sommarfest samt kontaktperson til ABF.

Tidpunkt: Mötet ägde rum år 2003, den 25 januari, kl 14 - 17.
Plats: Mötet ägde rum i Globenteatern i Linköping.
Uppslutning: Närvarande på mötet var 13 personer.

1. Välkommen

Helena Bergius hälsade alla närvarande välkomna till mötet. Därefter gjorde alla 13 närvarande personer en kort presentation av sig själva, berättade hur länge de dansat samt gav lite korta tankar om varför och hur de trodde att uppstartandet av en salsaförening kunde bidra till salsamiljön i Östergötland.

2. Fastslagande av agenda

Den föreslagna agendan godkändes. Denna agenda är exakt samma som rubrikerna i detta protokoll.

3. Val av mötesordning

Till mötesordförande valdes Robert Blomgran och till mötessekreterare valdes Gunnar Cedersund. Som justeringsmän valdes Maria Haglund och Helena Bergius.

4.Presentation av Östergötlands Salsaförening

Initiativtageren till uppstartandet av föreningen, Michael Akinde, gav härefter bakgrunden till att han ville göra detta. Här följer i punktform ett kort sammandrag av de viktigaste punkterna i hans tal:

Michael berättar att han redan har varit med om uppstartandet av en tidigare salsaförening. Detta var i Ålborg. Bakgrunden till att den startades upp var att den dåvarande naturliga mittpunkten för all salsaaktivitet i Ålborg skulle dra sig tillbaka, och då den krets av salsadansare som hon hade bidragit till att skapa var väldigt stor var intresset för en salsaförening också det. Denna förening fick därför över hundra medlemmar redan första året(!) och det var Michaels intryck att den var väldigt framgångsrik. Detta bland annat för att den var effektiv i att delegera uppgifterna ut från styrelsen.

Michael som har dansat salsa i många år berättar därefter att när han kom till Östergötland fann han det väldigt svårt att finna någon som helst information om var det fanns någon salsa.

När han sedan upptäckte att det fanns en viss aktivitet insåg han att det som saknades först och främst var ett naturligt forum för all information om salsa och som också kunde bidra till att sprida denna till alla som kunde tänkas vara intresserade av denna.

Detta gör att han för första gången insåg behovet av en salsaförening i Östergötland. Michael nämner dock också andra behov som en sådan förening skulle kunna tillfredsställa och här följer några av dessa (de flesta av dessa punkter är också exempel på aktiviteter salsaföreningen i Ålborg bidrog till att upprätthålla):

Skapande av möjligheten för regelbundna övningstillfällen utanför de vanliga kurserna. Dessa skulle till exempel kunna kallas salsamatineer och skulle till en början kunna hållas en gång i månaden. Dessa skulle också vara avgiftsfria för alla föreningens medlemmar. Tanken bakom detta var att ökade färdigheter ger ökat intresse!

Arrangerandet av minst två årliga salsaworkshops. Dessa skulle kunna hållas av lokala lärare eller av inbjudna gästlärare. Målsättningen var att också dessa skulle vara avgiftsfria för alla föreningens medlemmar.

Arrangerandet av fler salsafester och när föreningen växer också av andra evenemang såsom arrangerandet av salsaresor.

Se till att salsa alltid blir representerat på kulturevenemang.

5. Fastläggande av föreningens stadgar

En slutgiltig version av de enhälligt beslutade stadgarna finns i bilaga 1.

6. Presentation och fastslagande av föreningsbudgeten

Budgeten som finns i bilaga två presenterades av Andreas Daity och godkändes enhälligt av de närvarande. I budgeten finns två varianter. Detta kommer sig från att detta är före föreningens första år och hur många medlemmar samt vilka övriga inkomster som kan tänkas komma är mycket osäkert. De två förslagen är därför en lågbudget- (50 medlemmar) och en högbudget-variant. Budgeten godkändes i denna form.

7. Val av föreningsstyrelsen

Följande styrelse valdes enhälligt av de närvarande:
Ordförande: Michael Akinde
Vice Ordförande: Gunnar Cedersund
Sekreterare: Maria Haglund
Kassör: Andreas Daity
Ledamot: Helena Bergius
Suppleanter: Linda Strand och Petra Ihreskog.

8. Val av revisor

Till revisor valdes Marian Karlson.

9. Övriga frågor
Fråga: Finns vi?
Svar: JA!!!

Två budgetförslag ges där hänsyn tagits till medlemsbasis. Vid årsmötet den 030125 beslutades att utifrån nedan presenterade budget ämnas 80% av tillgångarna användas under verksamhetsåret 2003. Årsmötet gav styrelsen befogenhet att råda över vilket budgetförslag föreningen kommer att förhålla sig till. Detta då föreningen är nyuppstartad och det inte finns någon tidigare medlemsmatrikel som underlag för föreningens budget. Därför har styrelsen anförtrotts att göra lämpligt val av budgetförslag med hänsyn till det aktuella medlemsantalet under verksamhetsåret 2003.

Intäkter

Förutsatt medlemsantal 50st 100st
Medlemsavgifter 5,000 10,000
Aktivitetsbidrag 500 500
Aktiviteter
Fester 0 0
Workshops 500 500 Avgift för icke medlemmar som deltar vid workshop
Sponsorer/Gåvor 0 0
Övrigt 0 0 ex. Räntor för konton
Summa intäkter 6,000 11,000

Utgifter

Salsa Practica
Hyror 3,000 3,000
Musik, Material 0 500 Inköp av musik eller utrustning för musik anläggning
Administration
Hemsida 0 1,000 Webbhotell + Domän för hemsida
Papperstryck 500 1,000 Affischer
Material 300 500 Kassaskrin, kvitton
Aktiviteter
Fester 500 500 Första årsmötet
Gage 0 0
Workshop 600 600 Hyror
Övrigt 100 500 Oförutsedda utgifter
Summa utgifter 5,000 7,600
Behållning efter avslutat verksamhetsår 1,000 3,400

Next Page »