January 2003


Tidpunkt: Mötet ägde rum år 2003, den 25 januari, kl 14 - 17.
Plats: Mötet ägde rum i Globenteatern i Linköping.
Uppslutning: Närvarande på mötet var 13 personer.

1. Välkommen

Helena Bergius hälsade alla närvarande välkomna till mötet. Därefter gjorde alla 13 närvarande personer en kort presentation av sig själva, berättade hur länge de dansat samt gav lite korta tankar om varför och hur de trodde att uppstartandet av en salsaförening kunde bidra till salsamiljön i Östergötland.

2. Fastslagande av agenda

Den föreslagna agendan godkändes. Denna agenda är exakt samma som rubrikerna i detta protokoll.

3. Val av mötesordning

Till mötesordförande valdes Robert Blomgran och till mötessekreterare valdes Gunnar Cedersund. Som justeringsmän valdes Maria Haglund och Helena Bergius.

4.Presentation av Östergötlands Salsaförening

Initiativtageren till uppstartandet av föreningen, Michael Akinde, gav härefter bakgrunden till att han ville göra detta. Här följer i punktform ett kort sammandrag av de viktigaste punkterna i hans tal:

Michael berättar att han redan har varit med om uppstartandet av en tidigare salsaförening. Detta var i Ålborg. Bakgrunden till att den startades upp var att den dåvarande naturliga mittpunkten för all salsaaktivitet i Ålborg skulle dra sig tillbaka, och då den krets av salsadansare som hon hade bidragit till att skapa var väldigt stor var intresset för en salsaförening också det. Denna förening fick därför över hundra medlemmar redan första året(!) och det var Michaels intryck att den var väldigt framgångsrik. Detta bland annat för att den var effektiv i att delegera uppgifterna ut från styrelsen.

Michael som har dansat salsa i många år berättar därefter att när han kom till Östergötland fann han det väldigt svårt att finna någon som helst information om var det fanns någon salsa.

När han sedan upptäckte att det fanns en viss aktivitet insåg han att det som saknades först och främst var ett naturligt forum för all information om salsa och som också kunde bidra till att sprida denna till alla som kunde tänkas vara intresserade av denna.

Detta gör att han för första gången insåg behovet av en salsaförening i Östergötland. Michael nämner dock också andra behov som en sådan förening skulle kunna tillfredsställa och här följer några av dessa (de flesta av dessa punkter är också exempel på aktiviteter salsaföreningen i Ålborg bidrog till att upprätthålla):

Skapande av möjligheten för regelbundna övningstillfällen utanför de vanliga kurserna. Dessa skulle till exempel kunna kallas salsamatineer och skulle till en början kunna hållas en gång i månaden. Dessa skulle också vara avgiftsfria för alla föreningens medlemmar. Tanken bakom detta var att ökade färdigheter ger ökat intresse!

Arrangerandet av minst två årliga salsaworkshops. Dessa skulle kunna hållas av lokala lärare eller av inbjudna gästlärare. Målsättningen var att också dessa skulle vara avgiftsfria för alla föreningens medlemmar.

Arrangerandet av fler salsafester och när föreningen växer också av andra evenemang såsom arrangerandet av salsaresor.

Se till att salsa alltid blir representerat på kulturevenemang.

5. Fastläggande av föreningens stadgar

En slutgiltig version av de enhälligt beslutade stadgarna finns i bilaga 1.

6. Presentation och fastslagande av föreningsbudgeten

Budgeten som finns i bilaga två presenterades av Andreas Daity och godkändes enhälligt av de närvarande. I budgeten finns två varianter. Detta kommer sig från att detta är före föreningens första år och hur många medlemmar samt vilka övriga inkomster som kan tänkas komma är mycket osäkert. De två förslagen är därför en lågbudget- (50 medlemmar) och en högbudget-variant. Budgeten godkändes i denna form.

7. Val av föreningsstyrelsen

Följande styrelse valdes enhälligt av de närvarande:
Ordförande: Michael Akinde
Vice Ordförande: Gunnar Cedersund
Sekreterare: Maria Haglund
Kassör: Andreas Daity
Ledamot: Helena Bergius
Suppleanter: Linda Strand och Petra Ihreskog.

8. Val av revisor

Till revisor valdes Marian Karlson.

9. Övriga frågor
Fråga: Finns vi?
Svar: JA!!!

Två budgetförslag ges där hänsyn tagits till medlemsbasis. Vid årsmötet den 030125 beslutades att utifrån nedan presenterade budget ämnas 80% av tillgångarna användas under verksamhetsåret 2003. Årsmötet gav styrelsen befogenhet att råda över vilket budgetförslag föreningen kommer att förhålla sig till. Detta då föreningen är nyuppstartad och det inte finns någon tidigare medlemsmatrikel som underlag för föreningens budget. Därför har styrelsen anförtrotts att göra lämpligt val av budgetförslag med hänsyn till det aktuella medlemsantalet under verksamhetsåret 2003.

Intäkter

Förutsatt medlemsantal 50st 100st
Medlemsavgifter 5,000 10,000
Aktivitetsbidrag 500 500
Aktiviteter
Fester 0 0
Workshops 500 500 Avgift för icke medlemmar som deltar vid workshop
Sponsorer/Gåvor 0 0
Övrigt 0 0 ex. Räntor för konton
Summa intäkter 6,000 11,000

Utgifter

Salsa Practica
Hyror 3,000 3,000
Musik, Material 0 500 Inköp av musik eller utrustning för musik anläggning
Administration
Hemsida 0 1,000 Webbhotell + Domän för hemsida
Papperstryck 500 1,000 Affischer
Material 300 500 Kassaskrin, kvitton
Aktiviteter
Fester 500 500 Första årsmötet
Gage 0 0
Workshop 600 600 Hyror
Övrigt 100 500 Oförutsedda utgifter
Summa utgifter 5,000 7,600
Behållning efter avslutat verksamhetsår 1,000 3,400

Next Page »