January 2004


Tidpunkt: Mötet ägde rum år 2004, den 24 januari, kl 14 - 17.
Plats: Mötet ägde rum i Globenteatern i Linköping

Närvarande vid mötet:
Jakob Bjerkemo
Maria Haglund
Linda Strand
Gaston Orostica
Andreas Daitey
Michael Akinde
Sandra Scott
Robert Blomgran
Gunnar Midbrod
Marian Karlson

1) Mötets öppnande:
Michael hälsar alla närvarande välkomna till mötet.

2) Frågan om mötets behöriga utlysande:
Michael förklarar att mötet inte utlysts på korrekt sätt då det står i stadgarna att så ska göras 3 veckor innan årsmötet hålls. Förkommande möte utlystes 2 ½ vecka innan planerat datum. Detta kan komma att innebär att mötet ogiltigförklaras om någon medlem kräver det. Ingen närvarande vid detta tillfälle ansåg detta nödvändigt…

3) Justering av röstlängd:
Kontroll av röstlängd: alla närvarande var medlemmar och hade således mandat att rösta.

4) Val av mötesordförande och mötessekreterare:
Till ordförande valdes Jacob och till sekreterare valdes Maria.

5) Val av justerare:
Till justerare valdes Gaston och Linda.

6) Fastställande av dagordningen:
Den föreslagna dagordningen godkändes.

7) Styrelsens verksamhetsberättelse:
Michael redogjorde för hur målen för föreningen sett ut under det gångna året och hur dessa också efterlevts; praktikor och workshops har hållits i den utsträckning som föreningen föresatt sig. Praktikorna och workshops hölls till en början främst i Linköping men efter sommaren kom verksamheten även igång i Norrköping. Fester har också anordnats.

Michael redogör även för kommande års planering av aktiviteter:
• Att anordna praktikor i Linköping och Norrköping.
• I Norrköping har Studiefrämjandet och Folkuniversitetet visat sitt stöd för verksamheten genom att ge reducerat pris, till våra medlemmar, på de kurser som Studiefrämjandet själva anordnar. Studieförbunden i Linköping har däremot inte visat något motsvarande intresse. Detta är någonting föreningen har att arbeta vidare med.
• Att antalet medlemmar ökar till 150 personer.
• Att det hålls 2 praktikor i månaden i både Linköping och Norrköping.
• Att 2 workshops kommer att hållas under kommande år.
• Att anordna en sommarfest och en julfest.

8) Revisionsberättelse:
Se separat bilaga

9) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen:
Beslut om styrelsens ansvarsfrihet tas. Resultat och balansräkning godtas. Revisorn anser att styrelsen på ett tillfredställande sätt bedrivit sin verksamhet.

10) Beslut om medlemsavgift:
Olika förslag diskuteras. Ett förslag som lades fram var att höja medlemsavgiften till 150kr. På så sätt skulle föreningen få bättre ekonomi och större rörlighet i att anordna aktiviteter, till exempel att kunna hyra in lärare från andra orter eller anordna en konsert.
Ett annat förslag var att behålla medlemsavgiften på 100kr. Argumenten för detta förslag löd att föreningen bör arbeta för att få så många nya medlemmar som möjligt samt att ge de medlemmar vi har så mycket som möjligt och på detta sätt bygga upp och stödja den salsakultur som är på framväxt.
Beslut togs om att behålla medlemsavgiften på 100kr och att de som blir medlemmar efter den 1:a oktober betalar ett reducerat pris på 80kr.

11) Val av ny styrelse:
Ordförande: Micael Akinde
Vice ordförande: Jacob Bjerkemo
Kassör: Andreas Daitey
Ledamot: Linda Strand
Ledamot: Sandra Scott
Suppleant: Gaston Orostica
Suppleant: Gunnar Cedersund

12) Val av revisor samt revisorssuppleant:
Revisor: Marian Karlson
Revisor suppleant: Petra Ihreskog

13) Eventuella förslag och frågor från styrelse och medlemmar:
Inga framfördes.

14) Övriga frågor:
• Website: Michael finansierade den website som föreningen har idag. Beslut togs om att han kommer att ersättas för detta utlägg. En fråga som diskuterades var hur denna hemsida ska användas. Enighet rådde för förslaget att hemsidan ska fungera som en salsaguide där alla evenemang som kommer till vår kännedom läggs ut och där samtliga skolor och lärare finns exponerade. De lärare och skolor som är intresserade av att samarbeta med oss, och som ger våra medlemmar rabatt, kommer där att markeras extra, så att besökare även får denna typ av information.

• Salsaetik: En diskussion fördes kring huruvida föreningen har ett ansvar för det salsaklimat som råder på de aktiviteter som vi arrangerar. Enighet rådde kring att föreningen har ett ansvar att främja för att det skapas en positiv och öppen salsakultur, där nya personer välkomnas att delta.

• Beslut togs om att styrelsen har mandat att bestämma huruvida praktikorna ska vara gratis eller inte.

• Ca 15% av föreningens intäkter under året bör sparas, och disponering och planeringen för föreningens utgifter bör göras därefter.

Styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2004. Den foreslåede medlemsavgift före 2004 är 150 kr.

Intäkter

Medlemsavgifter 13,600.00 (80*150 + 20*80)kr
Aktivitetor
Praktikor 2,000.00
Workshops 5,000.00
Räntor 50.00
Övrigt 0.00
Summa intäktar 23,650.00

Utgifter

Administrering
Postgiro 800.00
Kontorsmaterial 150.00
Webbsida 1,600.00
Aktivitetor
Praktikor 6,000.00
Workshops 8,500.00 (6,900 - instruktör hyr)
Fester 2,500.00
Övrigt 1,000.00
Summa utgifter 20,550.00
Förändringsdifferens 2004 + 3,100.00

*) Innefattar ett belopp som kan komma att betraktas som en skuld (1 175 kr).

Behållning efter avslutat verksamhetsår 2004

Ingående balans för verksamhetsåret 4,859.00
Ingående balans för verksamhetsåret 3,100.00
Summa 7,959.00

Bokslut för Östergötlands Salsaförening verksamhetsåret 2003.

Ingående balans

Aktuella konton
Kasssa 0.00
Postgiro 0.00

Inkomster

Aktiviteter
Medlemsavgifter (92 st) 9,200.00
Praktikor 3,130.00
Workshops 320.00
Fester
Sommarfest 2,780.00
Julfest 240.00
Övrigt 0.00
Gåvor
- Inga gåvor - 0.00
Summa 15,670.00

Utgifter

Administrering
Postgiro 808.00
Kontorsmaterial 376.50
Webbsida Se skulder*
Aktiviteter
Praktikor 5,400.00
Workshops 1,770.00
Fester
Sommarfest 2,293.00
Julfest 0.00
Årsmöte 163.50
Övrigt 0.00
Summa 10,811.00

*) Detta är en utgift ordföranden i föreningen lagt ut – summa är ämnad att åtgäldas om föreningen anser sig ha råd med den utgiften för verksamhetsåret 2003 (se skulder).

Forändring

Utgifter -10,811.00
Inkomster +15,670.00
Förändringsdifferens för 2003 +4,859.00

Behållning vid årets slut

Ingående balans 0.00
Förändringsdifferensen +4,859.00
Summa 4,859.00

Fördelning över aktuella konton

Kassa 3,440.00
Postgirokonto 1,419.00

Skulder

Utgifter för websida * 1,175.00
Behålnning med hänsyn till skuld: 3,684.00

*) Detta är en utgift ordföranden i föreningen lagt ut – summa är ämnad att åtgäldas om föreningen anser sig ha råd med den utgiften för verksamhetsåret 2003.

Fodringar

- Inga fodringer - 0.00

Linköping den 17 januari 2004 – Andreas Daitey

Föreningens kassör under verksamhetsåret 2003.

Hej alla medlemmar i östergötlands salsaförening!

Det är dax för föreningens andra årsmöte!

Globenteatern på snickaregatan 2 (där sedvanliga praktikor brukar hållas - IOGT-NTO’s lokal) är bokad den 24/1. Kl 14 är den avsatta tiden för mötets öppnande.

Frågor som bland annat kommer att tas upp på agendan:
—–
Verksamhetsberättelsen
Bokslut
Val av ny styrelse

Medlemsavgiften
Kutym vid praktikor - då det vid ett par tillfällen uttryckts besvikelse över dessa.
Aktivitets mål - refltktera över vad som kan förbättras eller tillkomma.

Se över våra stadgar - eventuell korrektion
—–

Övriga frågor kan mailas till Michael eller Andreas.

Next Page »