Medlemmar i Östgergötlands Salsaförening kallas till Årsmöte 2008.

Tid: 27 Jan 2008, kl 17-20
Plats: Globenteatern, Snickaregatan 2, Linköping

Var med och påverka! Vad vill du att föreningen ska göra 2008?

Dagordning:
1) Mötets öppnande
2) Frågan om mötets behöriga utlysande
3) Justering av röstlängd
4) Val av mötesordförande och mötessekreterare
5) Val av justeringsmän
6) Fastställande av dagordning
7) Styrelsens verksamhetsberättelse
8) Revisionsberättelse
9) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10) Beslut om medlemsavgift
11) Val av ny styrelse
a) ordförande
b) vice ordförande
c) kassör
d) 2 ledamöter
e) 2 suppleanter
12) Val av revisor samt revisorssuppleant
13) Eventuella förslag och frågor från styrelse och medlemmar
14) Övriga frågor