————————————————-

Östergötlands Salsaförening planerar årsmötet till söndagen den 22:a januari
2006.

Åsrmötet börjar kl 17 och är planerat att hållas fram till kl 19.

Efter mötet är det fri salsa fram till kl 23.

Vid mötet kommer ny styrelse att väljas. Föreningens stadgar ligger också på
agendan - där ett förslag rörande styrelsens möjlighet att bruka föreningen
medel till gåvor i form av presenter kommer att avhandlas. Förslag om
tillägg i stadgarna är att styrelsen inte kommer att ha den rätten att
disponera över föreningens medel i sådant syfte.

Agendan:

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesfunktionärer
a. Mötesordförande
b. Mötessekreterare
c. Justerare

3. Frågan om mötets stdgeenliga utlysning

4. Beslutsmässighet för mötet

5. Verksamhetsberättelse för 2005

6. Kassarapport

7. Revisionsrapport

8. Styrelsens ansvarsfrihet

9. Val av ny styrelse 2006
a. Ordförande
b. Vice ordförande
c. Sekreterare
d. Kassör
e. Suppleant

10. Budget 2006

11. Stadgeändring
- tillägg rörande gåvor utifrån föreningens medel.

12. Övriga fårgor

Varmt Välkomna till föreningens årsmöte 2006!

Bästa Hälsningar Styrelsen