§1-Namn och säte

Föreningens namn är Östergötlands Salsaförening. Föreningen har sitt säte i Linköping.

§2-Syfte

Föreningen har som syfte att:
1) verka för en aktiv salsamiljö i Östergötland,
2) bidra till spridande av information och glädje runt salsadansandet i Östergötland,
3) ta till vara dess medlemmars intressen samt,
4) sprida information till alla intresserade om salsa, utfört på frivillig basis, i enlighet med de allmänna bestämmelser som finns för föreningsarbete.

§3-Medlemskap

Medlemskap i föreningen är öppen för alla intresserade, som är för föreningens syfte. Undantag enligt §5.

Medlemmens rättigheter och skyldigheter träder i kraft från den tidpunkt då inbetalningen av medlemsavgiften är föreningen tillhanda och gäller för en medlemsperiod, se §4.

Om en medlem önskar att lämna föreningen innan medlemsperiodens slut måste detta beslut förmedlas skriftligen till föreningens styrelse.

Om en medlem lämnar eller blir utesluten från föreningen har han i allmänhet ingen rätt att kräva återbetalning av medlemsavgiften eller på något annat sätt kräva del i föreningens ekonomiska tillgångar.

§4-Medlemsavgiften

Medlemsavgiften bestäms på årsmötet. Ett årsmötes beslut är giltigt för kommande års avgifter. Styrelsen bestämmer hur medlemsavgiften ska betalas samt längden på en medlemsperiod. Medlemsperioden får emellertid inte vara kortare än ett år.

§5-Uteslutande av medlem

En föreningsmedlem förväntas följa föreningens stadgar och övriga bestämmelser. Om en medlem skulle bryta någon av dessa, eller uppträda på ett sätt som i övrigt skulle göra honom ovärdig att vara medlem av föreningen, är det möjligt att medlemmen blir utesluten. Detta görs av styrelsen men måste godkännas av de övriga medlemmarna på det nästkommande föreningsmötet.

§6-Ekonomiska grundprinciper

Den ekonomiska basen för föreningens dagliga drift utgörs av medlemsavgifterna samt de eventuella överskott som kan resultera av föreningens övriga aktiviteter.

Medlemmarna av föreningen är ej ansvariga för de ekonomiska åtaganden som görs med föreningens kapital. Däremot är styrelsen ansvarig för dessa, inklusive de bidrag som kan mottagas av föreningen och som på grund av olagliga och/eller med avsikt utförda handlingar ska återbetalas.

Föreningen tecknas av kassör och ordförande var för sig.

§7-Föreningsmöten

Ett årsmöte hålls en gång per år i januari månad i Östergötland.

Utlysning och dagordning:
Ett årsmöte utlyses av styrelsen mellan 21 och 30 dagar i förväg. Detta kan ske antingen med e-post eller vanlig post och ska skickas till alla föreningens medlemmar.

Ett årsmötes dagordning ska innehålla följande punkter:
1) Mötets öppnande
2) Frågan om mötets behöriga utlysande
3) Justering av röstlängd
4) Val av mötesordförande och mötessekreterare
5) Val av justeringsmän
6) Fastställande av dagordning
7) Styrelsens verksamhetsberättelse
8) Revisionsberättelse
9) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10) Beslut om medlemsavgift
11) Val av ny styrelse
a) ordförande
b) vice ordförande
c) kassör
d) 2 ledamöter
e) 2 suppleanter
12) Val av revisor samt revisorssuppleant
13) Eventuella förslag och frågor från styrelse och medlemmar
14) Övriga frågor

Valbara och röstberättigade medlemmar:
Alla som betalat medlemsavgift och som är närvarande vid ett föreningsmöte är berättigade att rösta på föreningsmötet. Alla medlemmar med betald medlemsavgift och som har fyllt 18 år är valbara till styrelsen. Ingen person kan inneha mer än en position i styrelsen.

Förslag och tillvägagångssätt:
Förslag och frågeställningar som en föreningsmedlem vill lyfta på ett föreningsmöte måste vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan mötet. Den slutliga dagordningen, inklusive alla förslag, den redovisade verksamhetsberättelsen, samt budgetförslaget ska vara tillgängliga för alla medlemmar senast 7 dagar innan föreningsmötet.

Mötesordförande (M) väljs av mötesdeltagarna. M leder därefter föreningsmötet. M kan vara vilken mötesdeltagare som helst, dock ej en styrelsemedlem. M beslutar alla frågor rörande talordning och omröstning ej täckta av stadgarna. M måste dock alltid utföra sluten omröstning om någon röstberättigad mötesdeltagare så begär.

Vanliga beslut tas på ett årsmöte medelst vanlig majoritet. Beslut som innebär ändringar i föreningens stadgar kräver minst 2/3 majoritet för beslutet.

Extra föreningsmöte:
Förutom årsmötet i januari, kan extra föreningsmöten utlysas. Denna utlysning sker med minst 7 dagars förbehållning. Ett extra föreningsmöte måste hållas inom 30 dagar om en begäran om detta lämnas till styrelsen bifogad av dagordning och med minst 5 medlemmars namnunderskrift.

§8-Styrelsen: Val och verksamhet

Kandidater:
En styrelsekandidat behöver ej vara närvarande vid årsmötet. Detta förutsätter dock att kandidaten i förväg har givit sitt godkännande till detta, samt att kandidaten är en medlem av föreningen.

Styrelsemedlemmars likställande:
Styrelsemedlemmar måste betala medlemsavgift under precis samma villkor som övriga medlemmar.

Valbarhetsperiod:
Styrelsemedlemmar väljs för ett verksamhetsår. Om en styrelsemedlem beslutar att avgå innan hans/hennes sittandeperiod är tillända går suppleanterna in som styrelsemedlemmar. Om suppleanterna inte räcker till kommer styrelsen själv att rekrytera medlemmar till styrelsen så att den upprätthåller sitt minimum av fem styrelsemedlemmar. När en sådan situation uppstår kan styrelsen besluta att internt byta positioner.

Styrelsens ansvar:
Styrelsen har ansvar för att i den dagliga driften driva Östergötlands Salsaförening i enlighet med föreningens stadgar. Styrelsen är verkställande och kontrollerande organ för den årliga budgeten samt i övrigt ansvarig för föreningens tillgångar.

Revision:
Ett ekonomiskt år för föreningen är 1 januari till 31 december.
Revisorn ger, i sin revisionsberättelse, ett protokoll över vilka punkter som ska presenteras av kassören vid årsmötet. Detta måste också presenteras för och godkännas av styrelsen senast 14 dagar innan årsmötet.

§9-Upplösning

Förslag om upplösande av Östergötlands Salsaförening kan bara godtas på ett extrainkallat föreningsmöte som har utlysts för detta specifika syfte. Föreningen kan bara upplösas om ¾ av de närvarande är för beslutet.

Vid föreningens upplösande får inte föreningens kvarvarande tillgångar delas mellan medlemmarna utan måste ges till allmännyttiga ändamål och helst sådant som bidrar till salsadansandets främjande.